Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Onderzoeksresultaten studenten aangaande duurzaamheid Grou

Studenten Hogeschool Van Hall Larenstein deelden op 17 april hun onderzoeksresultaten met inwoners en ondernemers van Grou. Hiermee helpen zij het dorp en de vrijwilligers van Grou2030 aan nieuwe feiten en aan creatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder alle inwoners van Grou en in het buitengebied. De onderzoeksresultaten zijn in verschillende wijken onderverdeeld. De studenten hebben huis aan huis bekend gemaakt met een briefje hoe de inwoners mee konden doen aan de enquête. Bijna 260 huishoudens gaven hier gehoor aan. Van de ondernemers beantwoordde bijna 16% hun ondernemersenquête. De studenten hebben naast de cijfers uit de enquête ook ideeën opgedaan via brainstormsessies en uit interviews.  

 

Op de avond zelf mochten de 53 aanwezigen stemmen op de adviezen. Onder veel enthousiasme kregen drie maatregelen duidelijk de meeste stemmen. Op 1: Grou anders en minder maaien, meer bloemenweides, meer nestelruimte voor insecten en vogels, anders omgaan met waterberging met speciale schuttingen, geultjes en wadi’s. Op 2: ondernemers helpen om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen, meer energieneutraliteit voor het dorp op de industrieterreinen te realiseren, afvalstoffen van de één te benutten als grondstof voor de andere ondernemer, samenwerkend in ketens en in gesloten kringlopen. Op 3: Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) als kansrijke hernieuwbare energiebron uitzoeken, omdat TEO aan de energievraag van geheel Grou zou kunnen voldoen.

 

Een paar opvallende gegevens uit het onderzoek op een rij:

 

In Grou is het parkeren rond of in het oude dorp al lang een thema waarover verschil van inzicht bestaat. De vraag is gesteld of oud Grou auto-luw zou moeten worden. 51% van de inwoners van oud-Grou is hiervoor, 29% is neutraal, 20% is tegen. Uit de enquête blijkt dat er geen groot verschil is in de beantwoording van deze vraag tussen inwoners van oud Grou en bewoners van andere wijken (resp. 57, 25, 18%).

 

In het oude dorp is ruim 45% bereid om wat verder te lopen naar de auto om ruimte te creëren voor groen en waterberging. 24% is neutraal. Bij de andere inwoners van Grou is dit percentage 64% en 21 % neutraal.

 

Over de hoeveelheid parkeergelegenheid in oud Grou is ook een vraag gesteld. Iets meer mensen beantwoordden deze vraag negatief bijna 40%. Van de respondenten vindt 37% dat er voldoende parkeergelegenheid is. De neutraalgroep is 23% groot.

 

De helft van de mensen die de enquête invulden vinden dat Grou groener kan worden; 31% staat hier neutraal tegenover. 60% wil tijd, ruimte en geld investeren in maatregelen voor meer biodiversiteit. 54% wil investeren in eigen maatregelen voor betere waterberging. Meer dan 56% van de mensen ziet oplossingen op wijkniveau om meer insecten en vogels te trekken. 13% van de mensen wil een groenere tuin, maar weet niet waar te beginnen; 9 % wil anderen wel helpen om hun tuin groener in te richten.

 

Er is groot draagvlak voor zowel energiebesparing (89%) als ook voor gezamenlijke energieopwekking (77%) De betaalbaarheid van maatregelen voor hernieuwbare energie wordt door 24% gezien als geen probleem, 23 % is hierin neutraal. Dit betekent dat 53% aangeeft duurzame energiebronnen (te) duur te vinden.

 

Op het gebied van voedsel geven de studenten als advies om in Grou een uitgiftepunt te starten voor streekvoedsel en wellicht voor biologisch voedsel. Vooral voor afname van groente, fruit en zuivel is belangstelling (54%) Voor het delen van een auto is amper belangstelling, 69% is er op tegen. Voor het delen van gereedschappen is 45% positief en 26% neutraal.

 

De ondernemers-enquête laat zien dat 53% van de ondernemers bereid is om met duurzame bedrijfsmaatregelen bij te dragen aan een duurzamer Grou. Van de inwoners van Grou ziet 27% dat ondernemers zich inspannen voor een duurzame bedrijfsvoering, 46% van de inwoners antwoordt op deze vraag neutraal. 100% van de respondenten onder de ondernemers wil kleine verbeteringen treffen zoals afvalscheiding, 84% wil ook investeren in zonnepanelen en/ of isolatiemaatregelen.

 

Grou2030 heeft met veel waardering voor de studenten en met belangstelling voor de uitkomsten van hun onderzoek, de rapporten in ontvangst genomen. De volgende stap zal zijn om het materiaal nader te bestuderen. In ieder geval neemt Grou2030 contact op met de gemeente Leeuwarden, omdat er veel interesse is bij zowel bestuur, politiek als ambtenaren. Inwoners mogen erop rekenen dat men de komende tijd meer zal horen over de uitkomsten en wat ermee gedaan wordt.